Általános szerződési feltételek

1.0 Általános

1.1 Az alábbi értékesítési és szállítási feltételek (ÁSZF) kizárólag az összes szállításunkra és szolgáltatásunkra vonatkoznak. Kizárólag cégekre, közjogi jogi személyekre és közjogi különalapokra vonatkoznak. A megrendelő ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételei nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha érvényességüket kifejezetten írásban elismeri.

1.2. Folyamatban lévő üzleti kapcsolatok keretében általános szerződési feltételeink a jövőbeni szállítások és szolgáltatások tekintetében akkor is érvényesek, ha azokban nem állapodtunk meg minden egyes esetben kifejezetten.

1.3 A jelen ÁSZF-ben a “kártérítési igények” kifejezés magában foglalja a hiábavaló költségek megtérítésére vonatkozó igényeket is.

2.0 Ajánlat

2.1 Ajánlataink változhatnak, és csupán a megrendelésre való felhívásként értelmezendők.

2.2 A katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, hirdetésekben, illusztrációkban és árlistákban a méretekre, súlyokra, teljesítményre és hasonlókra vonatkozó információk csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha azokat kifejezetten írásban, ajánlatunk szerves részeként kötelező érvényűnek erősítettük meg.

2.3 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ajánlatoktól és prospektusoktól eltérő műszaki és konstruktív változtatásokat hajtsunk végre a szállítási tárgyakon a kereskedelemben szokásos módon, amennyiben ezek nem érintik indokolatlanul a vevőt, és nem befolyásolják a szállítási tárgyak használhatóságát.

2.4 A modellek, minták, rajzok, tervek, leírások, ajánlatok és egyéb dokumentumok a mi tulajdonunkban maradnak, és a mi szerzői jogaink hatálya alá tartoznak; harmadik fél számára nem tehetők hozzáférhetővé.

3.0 Szerződéskötés

3.1 A megrendelőt a megrendelés elküldésétől számított négy hétig köti a megrendelése.

3.2 A szerződés csak a megrendelés írásbeli visszaigazolásával vagy a teljesítéssel jön létre, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

3.3 A kiegészítő megállapodások, továbbá a már visszaigazolt megrendelésekkel kapcsolatos telefonos vagy szóbeli módosítások és kiegészítések szintén írásbeli visszaigazolásunkat igénylik ahhoz, hogy érvénybe lépjenek. Eltérő megállapodás hiányában a szállítandó termékek kizárólag háztartási felhasználásra szolgálnak.

4.0 Árak

4.1 Azokat a megrendeléseket, amelyekre vonatkozóan nem állapodtak meg árakban, a szállítás napján érvényes listaárakon számlázzuk.

4.2 A szállításokra vonatkozó áraink a gyárból/raktárból indulnak. A csomagolás, a szállítási költségek és a megrendelő által kért szállítási biztosítás költségei, valamint az összeszerelési és működtetési anyagok külön kerülnek kiszámlázásra.

4.3 Az esedékesség napján érvényes általános forgalmi adót külön számlázzuk.

5.0 Fizetés, fizetési késedelem, beszámítási tilalom

5.1 A készpénztől vagy banki átutalástól eltérő fizetési módok csak előzetes egyeztetés után és akkor is csak teljesítés ellenében fogadhatók el.

5.2 Kedvezmények vagy engedmények csak akkor vonhatók le, ha erről írásban megállapodtak. Az árengedmény feltétele, hogy a megrendelésből származó összes fizetés a kedvezményes időszakon belül beérkezzen hozzánk. Külön megállapodás hiányában a fizetésnek a számla keltétől számított 10 napon belül 2% engedménnyel vagy nettó 30 napon belül kell megtörténnie. A javításokat a számla keltétől számított 14 napon belül nettó módon kell kifizetni.

5.3 A vevő fizetési késedelme esetén jogosultak vagyunk a BGB 247. §-a szerinti, a jegybanki alapkamatot 9 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot, valamint az egyösszegű kártérítést felszámítani az alábbiak szerint
BGB (német polgári törvénykönyv) 288. §-a alapján. A ténylegesen magasabb kár megtérítésére vonatkozó igényeinket ez nem érinti.

5.4 A beszámítás csak jogerősen megállapított, nem vitatott vagy általunk elismert ellenkövetelésekkel lehetséges.

5.5 Amennyiben a vevő több mint egy hónapos fizetési késedelembe esik, valamint a vevővel szembeni végrehajtási intézkedések esetén jogosultak vagyunk arra, hogy a vevőnek más megrendelésekből vagy lehívási megbízásokból még hátralévő szállításokat csak előleg ellenében teljesítsük.

5.6 A megrendelő csak akkor jogosult visszatartási jogot gyakorolni, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

6.0 Szállítási határidők, szállítási határidők, szállítási késedelem

6.1 A szállítási határidők a megrendelés visszaigazolásának elküldésével kezdődnek, de nem azelőtt, hogy a megrendelő az általa beszerzendő dokumentumokat, jóváhagyásokat vagy felmentéseket rendelkezésre bocsátotta, és nem azelőtt, hogy a megállapodás szerinti előleget befizették.

6.2 A megállapodott szállítási határidők megfelelően meghosszabbodnak munkaügyi viták, különösen sztrájk és munkabeszüntetés, valamint vis maior vagy előre nem látható, általunk nem befolyásolható akadályok esetén, ha ezek az akadályok bizonyíthatóan befolyásolják a szállítási tétel teljesítését vagy szállítását. Ez akkor is érvényes, ha a körülmények az alvállalkozóknál következnek be. Ha a fent említett körülmények úgy befolyásolják működésünket, hogy a megrendelés teljesítése már nem várható el tőlünk, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől.

6.3. Ha késedelembe esünk, a megrendelő, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy emiatt kár érte, a késedelem minden teljes hetére 0,5%-os kártérítést követelhet, de összesen legfeljebb a nettó vételár 5%-át a szállítások azon része után, amelyet a késedelem miatt nem lehetett rendeltetésszerűen felhasználni.

6.4 Mind a megrendelőnek a szállítási késedelem miatti kártérítési igénye, mind a 6.3. pontban meghatározott határértékeket meghaladó teljesítéshelyettesi kártérítési igénye kizárt minden késedelmes szállítás esetén, még a számunkra a szállítás teljesítésére meghatározott határidő lejárta után is. Ez nem vonatkozik a szándékosság, a súlyos gondatlanság vagy az élet, a test vagy az egészség sérülése miatti felelősségre vonás esetére. A megrendelő a törvényes rendelkezések keretein belül csak akkor állhat el a szerződéstől, ha a szállítási késedelemért mi vagyunk a felelősek. A fenti rendelkezések nem jelentenek a bizonyítási teher megváltozását az ügyfél hátrányára.

6.5. Kérésünkre az ügyfél köteles ésszerű határidőn belül nyilatkozni arról, hogy a szállítási késedelem miatt eláll-e a szerződéstől, vagy ragaszkodik a szállításhoz.

7.0 Elküldés, kockázatátadás és az elfogadás elmulasztása

7.1 A szállítási útvonal, a szállítási mód és a fuvarozó kiválasztása a mi belátásunk szerint történik, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg. Nem vállalunk garanciát a legolcsóbb szállításért.

7.2 A kockázat akkor száll át a megrendelőre, amikor a szállítási tárgyakat átadjuk a szállítmányozónak vagy a szállítással megbízott más személynek, még akkor is, ha az utólagos összeszerelést a megrendelő telephelyén végeztük. Ha a szállítás olyan körülmények miatt késik, amelyekért a megrendelő felelős, a veszély a szállítási készség bejelentésének napjától száll át a megrendelőre.

7.3 Az ügyfél köteles megtéríteni az átvétel késedelméből eredő valamennyi költséget és kárt. Nagyobb kár esetén jogosultak vagyunk legalább a tárolt áru nettó értékének 0,5%-át, de összesen legfeljebb 5%-át meghaladó díjat felszámítani minden hónap vagy annak egy része után. Az ügyfél fenntartja magának a jogot, hogy kisebb kárt bizonyítson.
Átvételi késedelem esetén, valamint egyéb olyan esetekben, amikor a megrendelő magatartása miatt vagyunk kénytelenek a szállítmányt raktározni, az erre vonatkozó követelésünk a késedelem bekövetkezésétől számított 14 napon belül esedékes.

8.0 Jótállás és elévülési idő

8. 1 Garantáljuk, hogy a konstrukció és az anyag a mindenkori műszaki színvonalnak megfelelően hibátlan, és hogy az áru a Német Szövetségi Köztársaságban érvényes harmonizált műszaki szabványoknak megfelelően készült (DIN EN ISO 12100:2011-03, EN 1012-1:2011, EN 60204-1:2006, DIN EN 61000-6-3:2011-09, DIN EN 61000-6-1: 2007, IEC 60034-30) és az Európai Közösség (CE) által megállapított szabványoknak megfelelően (EK gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv, 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv, 2014/30/EU EMC irányelv, 2009/125/EK kompresszorokra vonatkozó uniós ökodézis irányelv, 2014/68/EU nyomástartó berendezésekre vonatkozó EK irányelv II. kategória A1 modul).
Nem vállalunk garanciát az országspecifikus külföldi szabványoknak (beleértve más EU-tagállamok szabványait is) való megfelelésért, kivéve, ha erről az egyedi esetben kifejezetten írásban megállapodtunk.

8.2 Az utólagos teljesítéssel kapcsolatos igények az elévülési idő törvényes kezdetétől számított 12 hónap elteltével évülnek el; ugyanez vonatkozik a csökkentésre és az elállásra is. Ez a határidő nem alkalmazandó, ha a törvény hosszabb határidőket ír elő a BGB 438. § (1) bekezdés 1. pontjának 1. alpontja a) alpontja (dologi jog), 2. pontja (épületek és építményhez használt dolgok), 479. § (1) bekezdése (visszkereseti jog) és 634a. § (1) bekezdés 2. pontja (építmény hibái) alapján, szándékosság, súlyos gondatlanság, a hiba csalárd eltitkolása, valamint a minőségi garancia be nem tartása esetén. A határidők szüneteltetésére, felfüggesztésére és újrakezdésére vonatkozó törvényi rendelkezések változatlanul érvényben maradnak.

9.0 Hibák bejelentése

9.1 Az ügyfél köteles az általunk szállított árut az átvételt követően azonnal megvizsgálni, és a nyilvánvaló hibákat 10 napon belül jelezni. A nem nyilvánvaló hibákat a felfedezés után azonnal jelenteni kell. A hibák időben történő írásbeli bejelentésének elmulasztása esetén az árut jóváhagyottnak kell tekinteni. A vásárlót terheli a bizonyítási teher minden igényérvényesítési előfeltétel, különösen maga a hiba, a hiba felfedezésének időpontja és a hiba bejelentésének időszerűsége tekintetében.

10.0 Jótállási jogok

10.1 A vevő nem tagadhatja meg a szállítások átvételét jelentéktelen hibák miatt.

10.2 Hibák esetén jogosultak és kötelesek vagyunk – saját belátásunk szerint – a hibát kijavítani vagy ésszerű határidőn belül hibátlan dolgot szállítani (utólagos teljesítés). Az utólagos teljesítést mindaddig megtagadhatjuk, amíg a megrendelő nem teljesíti velünk szemben fennálló fizetési kötelezettségét a teljesítés hibátlan részének megfelelő mértékben.

10.3. Ha az utólagos javítás lehetetlen, ha az utólagos javításra tett kísérletek másodszor is sikertelenek, vagy ha az utólagos javítás vagy a pótlólagos szállítás nem vagy csak vétkes késedelemmel történik, a megrendelő választása szerint árleszállítást követelhet vagy elállhat a szerződéstől. Csak jelentéktelen hibák esetén a szerződéstől való elállás kizárt.

10.4 A megrendelőnek a német polgári törvénykönyv (BGB) 478. §-a szerinti visszkereseti joga velünk szemben csak annyiban áll fenn, amennyiben a megrendelő nem kötött a megrendelőjével olyan megállapodásokat, amelyek túlmutatnak a törvényes hibaköveteléseken.

10.5. Ha a hibák felkutatásával vagy kijavításával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtunk, anélkül, hogy erre kötelesek lennénk, a mindenkor érvényes árlista szerinti díjazást követelhetjük. Ez különösen akkor érvényes, ha a bejelentett hiba nem bizonyítható vagy nem róható fel nekünk, kivéve, ha az ügyfél bizonyítja, hogy nem ismerte fel a hiba nem létezését, és hogy nem őt terheli a hiba.

10.6. A megrendelőnek a hiánypótlás érdekében felmerült költségekre, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségekre vonatkozó követelései kizártak, ha a költségek azért növekednek, mert a szállítás tárgyát utólagosan a megrendelő telephelyétől eltérő helyre szállították, kivéve, ha az áthelyezés a rendeltetésszerű használatnak megfelel.

11.0 Felelősség

11.1 Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek másként nem rendelkeznek, a megrendelő részéről a kártérítési igények, függetlenül azok jogalapjától, különösen a szerződéses kötelezettségből eredő kötelezettségek megszegéséből és a deliktumból eredő kötelezettségek megszegéséből eredő kártérítési igények kizártak.

11.2 A felelősség kizárása és korlátozása nem vonatkozik
a) szándékosság és súlyos gondatlanság esetén;
b) ha és amennyiben garanciát vállaltunk;
c) olyan lényeges kötelezettség megszegése esetén, amely nélkül a szerződés céljának elérése veszélybe kerülne, és amelynek teljesítésére az ügyfél ezért rendszeresen számíthat (ún. sarkalatos kötelezettség); e tekintetben csak a tipikus és előre látható károkért felelünk kártérítésért.

11.3 Az élet, a test vagy az egészség sérüléséből, valamint a termékfelelősségről szóló törvény és a gyártói visszkereseti jog (BGB 478. §) szerinti kártérítési felelősséget a fenti rendelkezések nem érintik.

11.4 Nem vállalunk felelősséget a következő okokból eredő károkért: nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használat, hibás összeszerelés az ügyfél vagy harmadik személyek által, természetes elhasználódás, hibás vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő üzemanyag, hibás építési munka, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos hatások, az ügyfél vagy harmadik személyek által előzetes jóváhagyásunk nélkül végzett nem megfelelő módosítások vagy javítási munkák.

11.5 Amennyiben felelősségünk kizárásra vagy korlátozásra kerül, ez vonatkozik alkalmazottaink, képviselőink és megbízottaink személyes felelősségére is.

12.0 Tulajdonjog fenntartása

12.1 A leszállított áru a mi és a vevő közötti üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes kiegyenlítéséig a mi tulajdonunkban marad. Az egyes követeléseknek a folyószámlában való feltüntetése, valamint a kiegyenlítés és annak elismerése nem érinti a tulajdonjog fenntartását.

12.2 A vevő jogosult a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni; azonban nem jogosult azokat elzálogosítani vagy biztosítékként engedményezni. A várakozási jog elzálogosítása vagy biztosítéki célú átruházása esetén a vevő köteles a biztosítékot szerző felet a tulajdonjogunkról tájékoztatni, és a zálogjogról vagy biztosítéki célú átruházásról haladéktalanul értesíteni bennünket. A vevő köteles biztosítani jogainkat a lefoglalt áruk hitelre történő továbbértékesítése esetén, különösen a tulajdonjog-fenntartás továbbadására.

12.3. A vevő ezennel a velünk megállapodott vételár összegének erejéig engedményezi ránk a fenntartott áru továbbértékesítéséből eredő vevői követeléseket; ezt az engedményezést elfogadjuk. Ha a követelések átruházása a viszonteladáskor kötött megállapodások szerint nem lehetséges, a vevő csak a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunkkal jogosult a fenntartott árut továbbértékesíteni. Ez akkor is érvényes, ha a viszonteladásból származó követelést egy aktuális számlában kell szerepeltetni. Függetlenül attól, hogy a viszonteladás ebben az esetben jogellenesen vagy a mi hozzájárulásunkkal történik, a vevő már most engedményezi nekünk a számlaértéknek megfelelő összegű egyenleghitelre vonatkozó követelését.

12.4 Az engedményezés és a behajtási jogunk ellenére a vevő mindaddig jogosult a behajtásra, amíg teljesíti velünk szemben fennálló kötelezettségeit, és nem következik be vagyonromlás. A vevő vagyoni helyzetének jelentős romlása esetén – különösen fizetésképtelenségi eljárás megindításának kérelmezésével – a behajtási jog megszűnik. Kérésünkre az ügyfél köteles megadni nekünk a behajtáshoz szükséges információkat, és értesíteni az adóst az engedményezésről. Kérésünkre az ügyfél bármikor, azaz akkor is, ha ő maga jogosult a behajtásra, köteles átadni nekünk az általa aláírt engedményezési értesítést.

12.5. A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk bármely feldolgozását a vevő végzi a nevünkben, anélkül, hogy ebből számunkra bármilyen kötelezettség keletkezne. A fenntartott áru más, nem a mi tulajdonunkban lévő áruval történő feldolgozása, összekapcsolása, összekeverése vagy keverése esetén az így keletkező új dologban való tulajdonrészre a fenntartott áru és a többi feldolgozott áru számlaértékének a feldolgozás, összekapcsolás, összekeverés vagy keverés időpontjában fennálló arányában vagyunk jogosultak.
Ha a megrendelő kizárólagos tulajdonjogot szerez az új dologra, a szerződő felek már most megállapodnak abban, hogy a megrendelő a feldolgozott vagy összekapcsolt, összekevert vagy kevert áruk számlaértékének arányában, az új dolog értékére vonatkozó tulajdonjog fenntartása mellett, már most megegyeznek abban, hogy a megrendelő ezt az új dolgot ingyenesen megőrzi számunkra.
Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat más árukkal együtt értékesítik tovább, függetlenül attól, hogy feldolgozás, összekapcsolás, keverés vagy keverés nélkül vagy azt követően, a fentiekben megállapított előleg-átruházás csak a tulajdonjog-fenntartás alá eső, a többi áruval együtt továbbértékesített áruk számlaértékének összegére vonatkozik.
12.6 A megrendelő köteles a teljes tulajdonjog megszerzéséig a tulajdonjog fenntartása mellett szállított árukat tűz- és vízkár ellen biztosítani, és kérésre igazolni, hogy ez megtörtént.

12.7 Kötelesek vagyunk a biztosítékokat felszabadítani, ha és amennyiben a vevő által nyújtott biztosítékok összege 10%-kal meghaladja az üzleti kapcsolatból eredő teljes követelést, és a vevő ezt kéri.

13.0 A teljesítés fenntartása

13.1 A szerződés teljesítése azzal a fenntartással történik, hogy nem állnak fenn német, amerikai-amerikai vagy más vonatkozó nemzeti, uniós vagy nemzetközi külkereskedelmi jogi előírások, valamint embargók vagy egyéb szankciók miatti akadályok.
13.2 Az ügyfél köteles minden olyan információt és dokumentumot rendelkezésre bocsátani, amely az exporthoz, transzferhez vagy importhoz szükséges.

14.0 Lehetetlenülés, szerződésmódosítás

14.1 Ha a szállítás lehetetlenné válik, a megrendelő jogosult kártérítést követelni, kivéve, ha a lehetetlenné válásért nem mi vagyunk felelősek. A megrendelő kártérítési igénye azonban a szállítás azon része értékének 10%-ára korlátozódik, amely a lehetetlenség miatt nem használható fel rendeltetésszerűen. Ez a korlátozás nem vonatkozik a szándékosságon, súlyos gondatlanságon vagy az élet, a test vagy az egészség sérelmén alapuló felelősség esetére; ez nem jelenti a bizonyítási teher megváltozását a megrendelő hátrányára. A Vevőnek a szerződéstől való elállási jogát ez nem érinti.

15.0 Összeszerelés

15.1 A Vevő saját költségén köteles vállalni és időben rendelkezésre bocsátani minden földmunkát, betonozási munkát, építési munkát, villanyszerelési munkát, állványozási munkát, vakolási munkát, festési munkát és egyéb, nem a mi szakterületünkhöz kapcsolódó mellékmunkát, beleértve a szükséges építőanyagokat is.

15.2. A megrendelő köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az építkezés helyszínén lévő tulajdonunk és szerelőszemélyzetünk védelme érdekében.

15.3 A szerelési munkák megkezdése előtt a megrendelő köteles megadni a szükséges információkat a rejtett villany-, gáz- és vízvezetékek vagy hasonló berendezések helyéről.

15.4 Ha a telepítés, a szerelés vagy az üzembe helyezés olyan körülmények miatt késik, amelyekért nem vagyunk felelősek, a megrendelő viseli a várakozási idő és a szerelő vagy szerelő személyzet további szükséges utazásának minden költségét.

15.5 Csak a szállított tárgyak megfelelő kezeléséért és telepítéséért vagy összeszereléséért vállalunk felelősséget; nem felelünk a szerelők vagy a szerelő személyzetünk és más megbízottjaink munkájáért, amennyiben ez a munka nem kapcsolódik közvetlenül a szállításhoz és összeszereléshez, és azt a megrendelő rendelte meg.

15.6. A megrendelő köteles megtéríteni nekünk a munkaidő, az utazási költségek, az utazási költségek és a túlórák, az éjszakai munka, a vasárnapi és ünnepnapi munkavégzés költségeiért a megrendeléskor megállapított pótdíjakat. A megrendelő köteles haladéktalanul, heti rendszerességgel visszaigazolni számunkra a szerelőszemélyzet munkaidejének időtartamát, valamint a telepítés, összeszerelés vagy üzembe helyezés befejezését.

15.7 Egyebekben utalunk a külön szerelési feltételeinkre.

16.0 Javítások

16.1 Előre kifizetett szállítások esetén vállaljuk az általunk szállított berendezések és alkatrészek javítását. Rendszerint felújított csereegységeket szállítunk a hozzánk szállított javított egységek helyett. A csereegységek szállítása a rendelkezésre állástól függően rövid határidővel történik. A hozzánk leszállított javítóeszköz javítási költségeit vagy adott csereárat számolunk fel, különösen nagyobb tételek esetén. A javítandó tétel a megfelelő cserekészülék elküldését követően azonnal a mi tulajdonunkba kerül. A cserekészülék tulajdonjogának átruházására csak a vonatkozó javítási számla teljes kiegyenlítését követően kerül sor. Külön megállapodás esetén a javított készülék kiszállítása előtt, de legkésőbb a javítási megrendelés leadásakor a javított készülék tulajdonosa az egyedi javítási költségek megfizetése ellenében visszakaphatja készülékét. Ebben az esetben a javítás több hetet is igénybe vehet. Kölcsönegységet csak kérésre és az ellenőrzési költségeket is tartalmazó kölcsönzési díj megfizetése ellenében adnak. A szállítási költségeket és a szállítási kockázatot minden esetben az ügyfél viseli.

17.0 Joghatóság helye és jogválasztás

17.1 Amennyiben az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, a szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitára kizárólag Essen az illetékes bíróság. Jogunk van azonban az ügyfél székhelyén is keresetet indítani.

17.2 A szerződésre, beleértve annak értelmezését is, a német jog irányadó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) kizárásával.