Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei megtalálhatók a honlap impresszumában.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében a tárhelyszolgáltatóval megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

Tolpec GmbH
Wertstrasse 44
73240 Wendlingen

Telefon: +49-7022 789 604 0
E-mail: contact@scc-aircompressors.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL EREDŐ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha a költségekkel kapcsolatos szerződés megkötését követően kötelesek vagyunk megadni az Ön fizetési adatait (pl. számlaszámot beszedési megbízás esetén), akkor ezekre az adatokra a fizetések feldolgozásához van szükség.

Az általános fizetési módokon (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Az impresszumban megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az Önről tárolt személyes adatok pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizni tudjuk. A felülvizsgálat időtartama alatt Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni, hogy törlés helyett korlátozzák a személyes adatai feldolgozását.
  • Ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást kíván benyújtani. 1 DSGVO értelmében egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok továbbítása céljából történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett “sütiket” használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) vagy az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (funkcionális cookie-k, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) a 6. cikk (1) bekezdése alapján tároljuk. 1 liter. f DSGVO, kivéve, ha más jogalapot jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Cookie hozzájárulás a Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie süti hozzájárulási technológiáját használja az Ön hozzájárulásának megszerzéséhez, hogy bizonyos sütiket tárolhassunk az Ön böngészőjében, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentáljuk. A technológia szolgáltatója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs cookie-szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs cookie-k hozzájárulási technológiájának használata a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 S. 1 lit. c GDPR.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok – nem érintik.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön ilyen módon történő tájékoztatására.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

5. elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalmegtekintésekről, a tartózkodás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó származásáról. Ezeket az adatokat a Google egy profilban összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy végkészülékéhez rendel.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Az elemzési eszköz használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. DSGVO; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt továbbítja az Egyesült Államokba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Munkavégzés

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Tárolási időszak

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó adatokat 14 hónap után anonimizáljuk vagy töröljük. Részletek az alábbi linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa, és hogy beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatokat nem vagy csak önkéntes alapon gyűjtenek. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpont). Az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez történő felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található “leiratkozás” link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után törlésre kerülnek a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

MailChimp kikapcsolt teljesítményméréssel

Ez a weboldal a MailChimp szolgáltatásait használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

A MailChimp egy olyan szolgáltatás, amely többek között hírlevelek küldésének megszervezésére használható. Ha Ön a hírlevél küldése céljából adatokat ad meg (pl. e-mail cím), ezeket az adatokat a MailChimp USA-ban található szerverein tároljuk. Kikapcsoltuk a teljesítménymérést a Mailchimp-pel, így a Mailchimp nem fogja értékelni az Ön viselkedését hírleveleink megnyitásakor.

A MailChimp rendelkezik az “EU-USA adatvédelmi pajzs” szerinti tanúsítvánnyal. Az “adatvédelmi pajzs” az Európai Unió (EU) és az USA közötti megállapodás, amely az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést biztosítja az USA-ban.

Ha nem szeretné, hogy adatait továbbítsuk a Mailchimpnek, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevél üzenetben megadunk egy linket. Ezenkívül a hírlevélről közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat.

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a hírlevélről való leiratkozással. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után törlésre kerülnek a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait csak erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

További részletekért kérjük, olvassa el a MailChimp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Adatfeldolgozási megállapodás megkötése

A MailChimp-pel úgynevezett “Adatfeldolgozási megállapodást” kötöttünk, amelyben kötelezzük a MailChimp-et, hogy védje ügyfeleink adatait, és ne adja át azokat harmadik félnek.

7. bővítmények és eszközök

Google Webes betűtípusok

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor egy oldalt hív meg, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.

Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy megtudja, hogy ezt a weboldalt az Ön IP-címén keresztül látogatták meg. A Google WebFonts használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldalán a betűtípusok egységes megjelenést kapjanak. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás), a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. DSGVO; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha a böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógép egy szabványos betűtípust használ.

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Adatfeldolgozás (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben azok a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy módosításához szükségesek (leltári adatok). Erre a 6. cikk (6) bekezdése alapján kerül sor. 1 liter. b DSGVO, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatást, vagy hogy díjat számítson fel érte.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adattovábbítás a szerződés megkötésekor online áruházak, kereskedők és áruküldés esetén

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződés feldolgozásának keretében szükséges, például az áruk kiszállításával megbízott vállalatoknak vagy a fizetés feldolgozásával megbízott hitelintézetnek. Az adatok további továbbítására nem kerül sor, vagy csak akkor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatfeldolgozás alapja a 6. cikk (1) bek. 1 liter. b DSGVO, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából.

PayPal

Ezen a weboldalon többek között PayPal-on keresztül történő fizetést kínálunk. Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban “PayPal”).

Ha a PayPal-on keresztüli fizetést választja, az Ön által megadott fizetési adatokat továbbítjuk a PayPal-nak.

Az Ön adatainak a PayPal részére történő továbbítása a 6. cikk (6) bek. 1 liter. a DSGVO (hozzájárulás) és a 6. cikk (1) bek. 1 liter. b DSGVO (szerződés teljesítése céljából történő feldolgozás). Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a korábbi adatfeldolgozási műveletek érvényességét.

9. saját szolgáltatások

A kérelmező adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési űrlapon keresztül). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat részeként gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatóköre és célja

Ha Ön elküldi nekünk jelentkezését, akkor a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúk során készített feljegyzések stb.) olyan mértékben kezeljük, amennyire ez szükséges ahhoz, hogy eldöntsük, hogy létrejön-e munkaviszony. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG-neu 26. szakasza (munkaviszony létesítése), 6. cikk (6) bekezdés. 1 liter. b DSGVO (általános szerződéskezdeményezés) és – amennyiben Ön megadta hozzájárulását – a 6. cikk (1) bek. 1 liter. a GDPR. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk át azoknak a személyeknek, akik részt vesznek az Ön jelentkezésének feldolgozásában.

Ha a kérelem sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG-neu 26. §-a és a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. b DSGVO adatfeldolgozó rendszereinkben a munkaviszony megvalósítása céljából tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Ön által megadott adatokat a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük. Ezután az adatokat törlik, és a fizikai alkalmazási dokumentumokat megsemmisítik. A tárolás különösen bizonyítékként szolgál jogvita esetén. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja megszűnt.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön beleegyezését adta (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogi tárolási kötelezettségek akadályozzák.

A pályázók körébe való felvétel

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, előfordulhat, hogy felvesszük Önt a jelentkezők közé. Elfogadás esetén a jelentkezés összes dokumentumát és adatát átadjuk a jelentkezői adatbázisnak, hogy megfelelő álláslehetőségek esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A jelentkezők körébe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes, és nem kapcsolódik a jelenlegi pályázati eljáráshoz. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben az adatokat visszavonhatatlanul töröljük a pályázók adatbázisából, kivéve, ha a megőrzésnek jogi okai vannak.

A pályázói adatbázisból származó adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadását követő két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.